Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Biblioteka Publiczna M i G Muszyna

Strona główna -> Atrakcje -> Kulturowe -> Biblioteka Publiczna M i G Muszyna

Dane teleadresowe >>

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

HISTORIA BIBLIOTEKI  
Pani Sylwia Gacek - Dyrektor biblioteki - posłuchaj >>

W 2007 r. Biblioteka Miejska w Muszynie obchodziła 60-lecie działalności w Polsce powojennej. W rzeczywistości tradycje czytelnicze w Muszynie sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy w Galicji poeta Adam Asnyk założył Towarzystwo Szkoły Ludowej, którego zadaniem głównym było krzewienie oświaty wśród ludu. Towarzystwo organizowało kursy nauki pisania i czytania dla dorosłych analfabetów, zakładało domy ludowe, biblioteki i czytelnie. W Nowym Sączu założono jedno z pierwszych Kół TSL w Galicji, które krzewiło idee Towarzystwa na terenie powiatu nowosądeckiego.

W kwietniu 1893 roku w Muszynie powstało Koło TSL, przy którym założono czytelnię. Na egzemplarzu "Pana Tadeusza" z 1898 r. zachował się odcisk pieczątki: "Czytelnia Ludowa w Muszynie", a w protokołach Ochotniczej Straży Pożarnej z Muszyny wzmianki o tym, że zebrania tej organizacji odbywały się w latach 90-tych w lokalu Czytelni. Rozkwit działalności muszyńskiego TSL przypada na lata 1910 - 1914. W Zarządzie Towarzystwa działali nauczyciele, sędziowie, urzędnicy i księża. Czytelnia, nosząca wtedy nazwę Czytelni im. Władysława Jagiełły (zmiana patrona biblioteki miała związek z uroczyście, w tym czasie, obchodzoną rocznicą bitwy pod Grunwaldem) miała zarejestrowanych 161 książek i 28 czasopism. W depozycie trzymano i udostępniano przeszło 500 woluminów biblioteki parafialnej. Działalność Koła i Czytelni ustała w okresie I wojny światowej. Ksiądz Józef Gawor umieścił księgozbiór na plebani dla zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.
Wkrótce po zakończeniu działań wojennych w 1919 roku, działacze Towarzystwa Szkoły Ludowej wznowili działalność Czytelni, nazywanej teraz Czytelnią im. Józefa Piłsudskiego w Muszynie.
Podstawę zasobów biblioteki stanowił księgozbiór przechowywany przez okres wojny na plebani. Dodatkowo każdy z członków założycieli zobowiązany został do oddania bibliotece własnych księgozbiorów, a także organizowania zbiórek na ten cel. Prężnie działające Koło TSL organizowało zabawy taneczne, festyny, kiermasze i wycieczki, czerpiąc z organizowania tych imprez spore dochody. Dość wspomnieć, że dochód netto za 1928 r. wyniósł przeszło 4.300 zł. Za uzyskiwane w ten sposób pieniądze zakupiono wyposażenie oraz książki dla Czytelni, opłacono orkiestrę zdrojową, wynagradzano sprzątaczkę i kupiono opał. Dyżury w Czytelni członkowie Towarzystwa pełnili społecznie.
Po 1934 r. Czytelnia ponownie zmieniła nazwę, tym razem na Czytelnię im. Tadeusza Kościuszki. Do 1936 r. jej siedzibą była Szkoła Powszechna. W tym roku księgozbiór przeniesiono do prywatnego domu przy ul. Kościelnej. W 1939 roku w bibliotece zinwentaryzowanych było ok. 3000 woluminów.
Wkrótce po opuszczeniu przez Niemców Muszyny, w styczniu 1945 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Powszechnej w Muszynie, postanowiono powołać Miejską Bibliotekę z siedzibą w szkole. Organizację tej placówki powierzono Janinie Janiszewskiej, kierowniczce czytelni do 1939 r. Podstawę księgozbioru stanowiły książki zebrane od mieszkańców, pochodzące z przedwojennej Czytelni im Tadeusza Kościuszki, oraz bibliotek innych organizacji działających przed wojną w mieście (m.in. biblioteki Stowarzyszenia Haszahar, Biblioteki Komisariatu Straży, Powiatowej Biblioteki Nauczycielskiej w Muszynie i Biblioteki Szkoły Powszechnej).
Ogólnodostępna czytelnia działała przy Szkole Powszechnej w latach od 1945 do 1947.
17 kwietnia 1946 roku ogłoszony został "Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi". Był to pierwszy i ważny akt prawny zapewniający finansowe i organizacyjne podstawy dla tworzonej sieci bibliotek publicznych. Na podstawie "Dekretu o bibliotekach", w 1946 r. przeprowadzono inwentaryzację czytelni oraz księgozbiorów różnych organizacji społecznych, działających w tym czasie na Sądecczyźnie, a następnie opierając się na istniejących księgozbiorach w 1947 roku powołano na terenie powiatu 5 miejskich bibliotek, w tym Miejską Bibliotekę Publiczną w Muszynie. Siedzibą Biblioteki został budynek byłego Sądu Grodzkiego a księgozbiór liczył 1308 woluminów.
Pierwszą kierowniczką biblioteki została Janina Rybiańska. W latach 1951 do 1956 biblioteka była mało znaczącą instytucją kulturalną w Muszynie. Przyczyną tego stanu były fatalne warunki lokalowe i częste zmiany personelu biblioteki. Nowy etap w działalności biblioteki zaczął się w 1956 roku, kiedy kierowniczką biblioteki mianowano Wandę Bernasik, absolwentkę kursów bibliotekarskich, oraz zatrudniono Wandę Hoffmanową, która w 1957 roku po rezygnacji z zajmowanego stanowiska przez dotychczasową kierowniczkę, została kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej i była nią do odejścia na emeryturę w 1972 r. Trzy lata ciężkiej pracy nad uporządkowaniem księgozbioru i przygotowaniem nowego lokalu zaowocowały utworzeniem placówki kulturalnej właściwie i wzorcowo (jak na owe lata) spełniającej swoje zadania.
Lata 1958 do 1962 to okres szczególnej aktywnej działalności kulturalnej. Biblioteka miała w tym czasie bardzo dobre warunki lokalowe, dużą wypożyczalnię i czytelnię. Przy bibliotece działał klub dyskusyjny, organizowano spotkania autorskie i prelekcje. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o atrakcyjne książki, kupowane dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki. W 1962 roku wznowiono działalność Sądu Rejonowego w Muszynie i wkrótce zaczęły się problemy z lokalizacją Biblioteki. Niebawem dostała nakaz eksmisji do budynku Domu Zdrojowego i dopiero interwencja władz Powiatowej Rady Narodowej spowodowała, że bibliotekę pozostawiono w budynku sądu, przenosząc ją do innego, znacznie mniejszego i za ciasnego pomieszczenia, w którym pozostawała do 1990 roku. Na szczęście, był to okres, kiedy nie brakowało środków na zakup książek i biblioteka była bardzo dobrze zaopatrzona w nowości wydawnicze.

Wcześniej, bo w 1974 r. w związku ze zmianami administracyjnymi kraju, w Muszynie powstała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, w skład, której weszła Miejska Biblioteka Publiczna i dawne Biblioteki Gromadzkie z Powroźnika i Żegiestowa. Zwiększył się zakres obowiązków byłego kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej, a obecnie dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy o nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad wszystkimi placówkami sieci w skład, której weszły: Centrala z siedzibą w Muszynie; filie w Muszynie przy ul. T. Kościuszki, w Powroźniku, Żegiestowie, oraz kilka punktów bibliotecznych.

Kolejny etap w działalności Biblioteki zaczął się w 1990 roku. W końcu 1989 roku Naczelnik Miasta i Gminy Janusz Ruchałowski i jego zastępca Kazimierz Gościński podjęli decyzję o przekazaniu na potrzeby biblioteki w Muszynie dwóch lokali w budynku urzędu (po zlikwidowanej restauracji i sklepie). Przekazane pomieszczenia przeznaczono na Bibliotekę dla Dorosłych i Filię dla Dzieci i Młodzieży.
W maju 1990 r., po gruntownym remoncie pomieszczeń, przeprowadzonym ze środków Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, do wyposażonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz Sąd Rejonowy w Muszynie, wprowadziła się Biblioteka dla Dorosłych, oraz nowo utworzona Filia Dla Dzieci i Młodzieży z księgozbiorem wyodrębnionym z dawnej biblioteki i uzupełnionym zbiorami z zlikwidowanej filii z ul. T. Kościuszki.
Od końca lat 90-tych Biblioteka i jej Filie mają już swoje stałe siedziby: Biblioteka Miejska – w budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Filia dla Dzieci i Młodzieży w budynku Przedszkola w Muszynie, Filia w Żegiestowie w budynku Szkoły Podstawowej w Żegiestowie oraz Filia w Powroźniku w budynku Zespołu Szkół w Powroźniku.

 

DZIAŁALNOŚC BIBLIOTEKI

Misja Biblioteki


Jesteśmy w środowisku lokalnym aktywną instytucją kulturotwórczą, która: promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, wspiera osoby pogłębiające wiedzę w poszukiwaniu informacji i zapewnieniu odpowiedniego księgozbioru, rozwija kulturę poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wspiera działalność artystyczną i społeczną członków naszej społeczności.
Jesteśmy instytucją otwartą na nowe możliwości technologiczne i staramy się w miarę własnych możliwości wykorzystywać je w pracy Biblioteki.
Współpracujemy z innymi bibliotekami i instytucjami kultury, działającymi w naszym regionie.
Jako pracownicy Biblioteki osobiście się angażujemy w podejmowane działania kulturalne. Jesteśmy przygotowani do pracy zarówno z młodym jak i starszym czytelnikiem, a realizowane przez nas zadania służą społeczności lokalnej.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna to instytucja, która aktywnie działa w środowisku lokalnym promując czytelnictwo i kulturę; wspierając działalność edukacyjną i społeczną; aktywizując czytelniczo i kulturalnie lokalną społeczność.
Jej działania kierowane są do społeczności lokalnej niezależnie od wieku.
Biblioteka i jej Filie, oprócz podstawowych zadań: gromadzenia, opracowywania i przechowywania zbiorów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących naszego regionu), aktywnie włączają się w działalność kulturalną Gminy.

W Małej Galerii Biblioteki Miejskiej organizowane są comiesięczne wystawy fotografii, malarstwa, rzeźby, zbiorów kolekcjonerskich amatorów i profesjonalistów z miejscowości Gminy Muszyna, Krynicy, słowackich miejscowości przygranicznych.

Współpracujemy z instytucjami kultury i oświaty działającymi na terenie: Gminy, regionu oraz słowackich miejscowości przygranicznych.

Od 2005 roku w Bibliotece Miejskiej funkcjonuje Czytelnia Internetowa, która powstała w ramach IKONKI, programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umożliwia ona użytkownikom Biblioteki bezpłatne korzystanie z Internetu, młodzieży pomoc w wyszukiwaniu informacji niezbędnych do pogłębiania własnej wiedzy, osobom starszym daje możliwość nauczenia się obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie. Dla użytkowników Biblioteki dostępne są trzy stanowiska komputerowe.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z Filiami od 2009 roku uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z grantu przekazanego przez Fundację Billa i Melindy Gates’ów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tego programu Filie Biblioteki (Filia dla Dzieci i Młodzieży, w Powroźniku i w Żegiestowie) otrzymały zestawy komputerowe przeznaczone dla użytkowników Biblioteki. Przyłączenie się Telekomunikacji Polskiej do tej akcji zaowocowało stworzeniem programu Biblioteki z Internetem TP, który umożliwił bezpłatne korzystanie z Internetu w Filiach Biblioteki.
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Biblioteka w Muszynie pozyskała w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka dwa granty dla projektów:

- Digitalizacja muszyńskiej prasy lokalnej
- Strefa Alternatywnych Sposobów na Wolny Czas


Projekt digitalizacji zbiorów skierowany jest do młodzieży licealnej i ma na celu uświadomienie bogactwo tytułów prasowych na terenie gminy Muszyna w latach 1989-2010 poprzez stworzenie bibliografii zawartości czasopism oraz zdigitalizowanie znajdujących się w Bibliotece tytułów prasowych.

Strefa Alternatywnych Sposobów na Wolny Czas realizowana jest w Filiach: dla Dzieci i Młodzieży, w Powroźniku i w Żegiestowie. Projekt ten promuje wśród młodzieży przede wszystkim tradycyjne gry planszowe, warsztaty plastyczne.

Anna Swinecka oraz Biblioteka Miejska w Muszynie realizuje również projekt Umówiłem się z nią na 900..., czyli jak to robili nasi dziadkowie.
Dzięki programowi Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – Młodzi Menedżerowie Kultury pozyskaliśmy grant na pomysł Anny Swineckiej – zachowania wspomnień mieszkańców gminy Muszyna.

 

DANE STATYSTYCZNE NA KONIEC ROKU 2010


DLA WSZYSTKICH PLACÓWEK:

KSIĘGOZBIÓR – razem we wszystkich placówkach – 77 376 woluminów
ZAKUP KSIĄŻEK - na kwotę 13 567,93 zł (w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4 330,00 zł)
Zakupiono 419 nowych książek


CZYTELNICTWO I INFORMACJA W 2010 ROKU
DLA WSZYSTKICH PLACÓWEK

Liczba czytelników zarejestrowanych: 2 554
Odwiedziny w wypożyczalniach i czytelniach: 27 135
Wypożyczenia książek i czasopism: 44 063
Książki i czasopisma udostępnione w czytelniach: 10 021
Ilość udzielonych informacji bibliotecznych i innych: 11 508
Ilość osób korzystających z Internetu: 2 775

 

 CZYTELNICTWO I INFORMACJA w 2010 r.

MIEJSCOWOŚĆ
CZYTELNICY ZAPISANI OGÓŁEM  ODWIEDZINY
 WYPOŻYCZALNIA + CZYTELNIA
WYPOŻYCZENIA
DO DOMU

 KSIĄŻKI I CZASOPISMA UDOSTĘPNIONE NA MIEJSCU  ILOŚĆ UDZIELONYCH INFORMACJI   ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z INTERNETU
Muszyna  1 449  16 774  24 078  4 565  6 812  2 360
Filia d.Dzieci  423  3 508  8 594  809  767  
Powroźnik  258  2 119  3 095  1 112  2 454  175
Żegiestów  424  4 734  8 296  3 535  1 475  240
Razem  2 554  27 135  44 063  10 021  11 508  2 775


DANE TELEADRESOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA I JEJ FILII

Biblioteka Miejska w Muszynie
dyrektor Sylwia GACEK
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
tel. (18) 471 41 14,
www.biblioteka.muszyna.pl
e-mail: biblioteka@muszyna.pl
Czynna:
poniedziałek: 9.00 -16.00
wtorek, środa, piątek: 10.00 -18.00
sobota: 9.00 -15.00
/czwartek: praca wewnętrzna/
   

Filia dla Dzieci i Młodzieży w Muszynie
kierownik: Wanda CZUBA
ul. Piłsudskiego 89
33-370 Muszyna
tel. (18) 471 44 54
e-mail:
biblioteka.dzieci@neostrada.pl

Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 11.00 - 18.00
/czwartek: praca wewnętrzna/
   

Filia w Powroźniku
kierownik: Anna OLEKSY
Powroźnik 42
33-370 Muszyna
tel: (18) 471 10 97
e-mail:
biblioteka.powroznik@nestrada.pl

Czynna:
wtorek, środa, piątek: 13.00 - 19.00,
sobota: 9.00 - 14.00
/czwartek: praca wewnętrzna/
   
Filia w Żegiestowie
Kierownik: Bożena SZCZEPANIAK
Żegiestów 77
33-370 Muszyna
tel. (18) 471 72 13
e-mail:
bib.zegiestow@poczta.fm
Czynna:
wtorek: 9.00 - 16.30
środa, piątek: 11.00 - 18.30
sobota: 8.00 - 13.00
/czwartek: praca wewnętrzna/