Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Nowe zasady gospodarki odpadami - odpowiedzi na nurtujące pytania

Strona główna -> Urząd MiGU -> Gospodarowanie odpadami komunalnymi -> Nowe zasady gospodarki odpadami - odpowiedzi na nurtujące pytania

Komunikaty >>

O co w tym wszystkim chodzi? >>

Gdzie i jak uiszczać opłaty za odbiór odpadów komunalnych? >>

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 października 2013 r. >>

Harmonogram odbioru odpadów >>

O co w tym wszystkim chodzi? >>

Nowe zasady gospodarki odpadami - odpowiedzi na nurtujące pytania >>

Jak segregować odpady? >>

Plik do pobrania >>

Podstawy prawne >>

Więcej informacji na stronie www.naszesmieci.pl

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Powroźniku za betoniarnią (Baza PGK)

Dane kontaktowe firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 39
33-370 Muszyna
tel. 18 471 41 97

 

 

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Nowe zasady gospodarki odpadami - odpowiedzi na nurtujące pytania

 

1. Dlaczego zmieniono dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:
- potrzeba wdrożenia nowej ustawy;
- wyeliminowanie tzw. „dzikich wysypisk” - wszyscy mieszkańcy
będą podlegać pod jeden systemem zbierania odpadów. Nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci w niedozwolonych miejscach (lasach, rzekach itp.);
- zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła;
- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
- wzrost poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie;
- odpady to cenny surowiec, który należy ponownie wykorzystywać.


2. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku.

 

3. Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych należy rozwiązać?

Odpowiedź:
Umowy rozwiąże PGK w Muszynie. Natomiast od 1 lipca 2013 r. ustalona uchwałą Rady opłata za odpady przekazywana gminie będzie obowiązkowa.

 

4. Jaka będzie metoda i stawka naliczania opłaty?

Odpowiedź:
Stawka opłat zależy od liczby mieszkańców zamieszkałych w budynku. Za odbiór odpadów komunalnych będziemy płacić miesięcznie. Stawka opłat zostanie ustalona przez Radę MiGU Muszyna po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i wywóz odpadów. Obecnie przyjęto stawki orientacyjne. I tak wg stawek orientacyjnych, za odbiór segregowanych odpadów zapłacimy miesięcznie 9 zł brutto od osoby.
Za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych zapłacimy miesięcznie 15 zł brutto od osoby. Innymi
słowy jeżeli w deklaracji podaliśmy, że wnaszym domu mieszkają 3 osoby i że będziemy segregować odpady (stawka 9 zł) to miesięcznie będziemy musieli zapłacić 27 zł brutto (3 osoby x 9 zł).

 

5. Co w przypadku, kiedy nie będę płacił(a) za odpady?

Odpowiedź:
Wrazie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją wwysokości niższej od należnej, Burmistrz określi, wdrodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wsprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi.

 

6. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?

Odpowiedź:
Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, wprzypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

 

7. Czy będzie nadzór czy faktycznie segregowane są odpady, zgodnie z deklaracją?

Odpowiedź:
Tak. Firma wywozowa będzie zobowiązana informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. Wg art. 9n ust. 3pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wgminach w sprawozdaniu kwartalnym podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości wskazuje właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z deklaracją.

 

8. Jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów komunalnych?

Odpowiedź:
1. u źródła (papier, szkło,tworzywa sztuczne, metale i odpady biodegradowalne)
2. tzw.wystawki według ustalonego harmonogramu (meble, duży sprzęt AGD, czyli wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny)
3. punkty „małe” np.w aptekach i sklepach, placówkach oświatowych (np. leki, baterie akumulatory)
4. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (np. chemikalia, tekstylia, gruz itp.)

Więcej informacji na temat slektywnej zbiórki odpadów dostępne jest w dziale Jak segregować odpady?
 

 

9. Kto będzie wyposażał nieruchomość wpojemniki na odpady?

Odpowiedź:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wskazuje, że właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Natomiast kolorowe worki na segregowane odpady (5 szt.) dostarczać będzie firma wywozowa.


10. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Odpowiedź:
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 

11. Czy otrzymam fakturę tak jak miało to miejsce do tej pory?

Odpowiedź:
Nie, właściciel nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji zobowiązany jest uiścić opłatę wskazaną przez siebie w deklaracji.

 

12. Do kiedy i gdzie należy uiścić opłatę za odbiór odpadów?

Odpowiedź:

Od dnia 1 lipca 2013 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych trzeba będzie dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na konto do 15-go dnia każdego miesiąca. Informacja o numerze konta, na które należy dokonywać opłat zostaną podane w późniejszym terminie na stronie www.odpady.muszyna.pl oraz w kolejnych materiałach informacyjnych.