Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
2012 r.

Program współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
 

Lp. Nazwa zadania publicznego
Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji Termin składania ofert
1. Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
b) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
c) organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
d) rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych, filmowych,
e) utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży,
 
26.01.2012 r. do godz. 11:00

Zarządzenie Nr 2.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2012 do pobrania

Załącznik do zarządzenia nr Nr 2.2012 do pobrania

Formularz oferty do pobrania

Formularz umowy do pobrania

Formularz sprawozdania do pobrania

Data publikacji 04.01.2012 r.


___________________________________________________________

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Lp.
Nazwa zadania publicznego
Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji Termin składania ofert
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
b) prowadzenie zajęć treningowych,
c) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
d) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
e) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
f) organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
26.01.2012 r. do godz. 11:00

 

Zarządzenie Nr 1.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012 do pobrania

Załącznik do zarządzenia nr Nr 1.2012 do pobrania

Formularz oferty do pobrania

Formularz umowy do pobrania

Formularz sprawozdania do pobrania

Data publikacji 04.01.2012 r.