Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Muszyna

Strona główna -> Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Muszyna

Muszyna, dn. 7 września 2015 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MUSZYNA” WRAZ Z „PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”

Działając zgodnie z treścią art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Muszyna” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Powyższe dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 września 2015 r. do 28 września 2015 r. (w dni robocze) w godzinach pracy w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31 , pok. 21, 33-370 Muszyna. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.muszyna.pl

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz do „Prognozy Oddziaływania na Środowisko” w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. do dnia 28 września 2015 r.): Bezpośrednio lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 31 , pok. 21, 33-370 Muszyna;

drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem internetowym:

https://docs.google.com/forms/d/1MMINuPQ7eKzk9rVWXb9PN2xf3CJiDL-xVPR0AzAMBhE/formResponse 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA PGN MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO