Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Udostępnianie informacji publicznej

Strona główna -> Urząd MiGU -> Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o udostępnienie informacji publicznej.

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty

Bezpłatne z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - Sekretarz MiGU do koordynowania wszelkich czynności, w zakresie kompetencji rzeczowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  oraz kierownicy referatów w zakresie właściwości rzeczowej sprawy.
Nr pokoju: 4 I piętro
Nr telefonu: 18 472 50 50
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz.7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat
I piętro Parter, pokój nr 1
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Dokumenty można składać

 • Osobiście w Sekretariacie
 • Pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • Pocztą elektroniczną na adres gmina@muszyna.pl
 • Poprzez platformę ePUAP, identyfikator skrzynki Urzędu MiGU Muszyna: urzadmuszyna

Termin załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23  z późn. zm.)
 3. Zarządzenie Nr 100.2013  Burmistrza Miasta  Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 września 2016r.  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz zasad udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania, w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stronie przysługuje:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Prawo wniesienia powództwa o udostępnienie informacji publicznej do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.