Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Strona główna -> Urząd MiGU -> Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Kogo dotyczy

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Wymagane dokumenty

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 1. Informacja publiczna nie została udostępniona na stronie www Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
 2. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Opłaty

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna - Sekretarz MiGU do koordynowania wszelkich czynności, w zakresie kompetencji rzeczowej Urzędu oraz kierownicy referatów w zakresie właściwości rzeczowej sprawy.
Nr pokoju: 4 I piętro
Nr telefonu: 18 472 50 50
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz.7.30 do godz. 15.30

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat
I piętro , pokój nr 1
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

 1.  Nowelizacja ustawy z dnia 16 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U.2016.23 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Burmistrz uzyskał dany utwór.
 3. do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. 2016. 718 z późn. zm.), z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.