Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Urząd Stanu Cywilnego

Strona główna -> Urząd MiGU -> Referaty -> Urząd Stanu Cywilnego

UL. RYNEK 31, 33-370 MUSZYNA

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30)
TELEFONY DO URZĘDU STANU CYWLINEGO
tel.  18 471 40 09 wew. 19
pokój nr 7

 

OBSŁUGA INTERESANTA - INFORMACJE

SPRAWY ZAŁATWIANE PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO

 • rejestracja urodzeń,
 • rejestracja małżeństwa zawartego przed Kierownikiem USC,
 • rejestracja małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
 • sporządzanie aktów zgonów,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński za granicą,
 • wydawanie odpisów z ksiąg archiwalnych,
 • wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,
 • uzupełnianie aktów sporządzonych w tutejszym USC,
 • prostowanie błędów pisarskich w aktach archiwalnych,
 • odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego,
 • pośrednictwo w uzyskiwaniu odpisów aktów stanu cywilnego z terenu całej Polski,
 • organizowanie uroczystości związanych z dekorowaniem medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZAREJESTROWAĆ URODZENIE DZIECKA POCHODZĄCEGO ZE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO NALEŻY:

 • przedstawić skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • okazać dowód osobisty.

Opłaty:
Przy sporządzeniu aktu wydawane są bezpłatne odpisy w liczbie trzech egzemplarzy na pisemny wniosek jednego z rodziców.

Przy zarejestrowaniu dziecka konieczna jest obecność jednego z rodziców. Urząd Stanu Cywilnego telefonicznie umawia rodziców na sporządzenie aktu urodzenia dziecka, aby poinformować o potrzebnych dokumentach i usprawnić rejestrację urodzeń.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZAREJESTROWAĆ URODZENIE DZIECKA POCHODZĄCEGO ZE ZWIĄZKU POZAMAŁŻEŃSKIEGO NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:

 • odpis aktu urodzenia matki ( jeżeli jest panną ),
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osoby rozwiedzionej),
 • odpis aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowy),
 • dowód osobisty (do okazania w obecności urzędnika USC)

Opłaty:
Przy sporządzeniu aktu wydawane są bezpłatne odpisy w liczbie trzech egzemplarzy na pisemny wniosek jednego z rodziców.

Przy rejestracji obowiązkowa jest obecność matki dziecka. Mężczyzna, który nie jest mężem matki ma możliwość uznania dziecka. W takim przypadku wymagana jest jego obecność z dowodem osobistym i odpisem aktu urodzenia w celu złożenia odpowiedniego oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego telefonicznie umawia rodziców na sporządzenie aktu urodzenia dziecka, aby poinformować o potrzebnych dokumentach i usprawnić rejestrację urodzeń.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO NALEŻY:

 • złożyć odpis skrócony aktu urodzenia,
 • złożyć dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
 • złożyć pisemne zapewnienie (forma podania) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (do okazania w obecności urzędnika USC)

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Jeżeli otrzymanie dokumentu jest utrudnione, sąd może zwolnić cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu.
Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.
Kierownik USC może zezwolić na skrócenie terminu oczekiwania na ślub, na wniosek osób pragnących zawrzeć małżeństwo, jeżeli za skróceniem terminu przemawiają ważne względy.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO WYZNANIOWE ZE SKUTKAMI CYWILNYMI NALEŻY:

 • złożyć skrócony odpis aktu urodzenia,
 • złożyć dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
 • złożyć pisemne zapewnienie (forma podania) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość ( do okazania w obecności urzędnika USC),
 • złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska małżonków i dzieci.

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi muszą złożyć duchownemu: zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 • Zaświadczenie to wydaje kierownik USC miejsca zameldowania jednej z osób wstępujących w związek małżeński.

Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Duchowny przekazuje do USC, przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zawarciu małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika USC. Kierownik sporządza następnie akt małżeństwa.

Opłaty:

 • opłata za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł,
 • po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawane są 3 bezpłatne odpisy skrócone na pisemny wniosek jednego z małżonków.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY SPORZĄDZIĆ AKT ZGONU, OSOBY ZMARŁEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY MUSZYNA NALEŻY:

 • zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego z kartą zgonu, wydaną przez lekarza stwierdzającego zgon (w szczególnych przypadkach należy posiadać zgodę Prokuratury na sporządzenie aktu zgonu),
 • dostarczyć dowód osobisty osoby zmarłej (pozostaje w USC) oraz własny (do okazania w obecności urzędnika USC).

Opłaty:
Po sporządzeniu aktu wydawane są 3 bezpłatne odpisy na pisemny wniosek osoby zgłaszającej zgon.
 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ, NALEŻY:

Złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego podanie zawierające następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania i numerem dowodu osobistego,
 • dane osoby ( imię, nazwisko, obywatelstwo), z którą wnioskodawca chce zawrzeć małżeństwo.

  Do wniosku należy dołączyć:
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dowód ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim (odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu zgonu poprzedniego współmałżonka).

Opłaty:

 • opłata skarbowa w wysokości 38 zł - (zaświadczenie),

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ODPIS Z KSIĄG ARCHIWALNYCH NALEŻY:

Złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek zawierający następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania i numerem dowodu osobistego,
 • dane osoby, której akt dotyczy,
 • określenie stosunku pokrewieństwa wobec osoby, której akt ma być wydany lub wykazanie interesu prawnego.

Opłaty:

 • opłata za wydanie skróconego odpisu aktu w wysokości 22 zł,
 • opłata za wydanie zupełnego odpisu aktu w wysokości 33 zł.

 

Księgi archiwalne do 1945 roku były prowadzone w parafiach, a od 1945 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Muszynie.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY DOKONAĆ WPISU AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO NALEŻY:

Złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek zawierający następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zameldowania na pobyt stały,
 • cechy dowodu osobistego.


Do wniosku należy dołączyć:

 • akt stanu cywilnego sporządzony za granicą,
 • urzędowe tłumaczenie aktu na język polski.

Opłaty:

 • opłata za decyzję o wpisaniu (transkrypcji aktu ) zagranicznego - 50 zł.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZUPEŁNIĆ AKT STANU CYWILNEGO NALEŻY:
Złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego podanie zawierające następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania,
 • cechy dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • oznaczenie aktu, który podlega uzupełnieniu,
 • określenie danych podlegających uzupełnieniu.


Uzupełnienia aktu dokonuje się na podstawie odpisu aktu, który stanowił podstawę sporządzenia aktu uzupełnianego, a więc np. akt urodzenia uzupełnia się na podstawie odpisu aktu małżeństwa rodziców dziecka.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o uzupełnienie aktu w wysokości 39 zł.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY SPROSTOWAĆ BŁĘDY PISARSKIE W AKTACH ARCHIWALNYCH NALEŻY:
Złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego podanie zawierające następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania,
 • cechy dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • oznaczenie aktu, który podlega sprostowaniu,
 • określenie danych podlegających sprostowaniu.


Sprostowania aktu dokonuje się na podstawie odpisu aktu, który stanowił podstawę sporządzenia aktu prostowanego, a więc np. akt urodzenia prostuje się na podstawie odpisu aktu małżeństwa rodziców dziecka.
Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o sprostowaniu aktu w wysokości 39 zł.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ODTWORZYĆ (USTALIĆ) TREŚĆ AKTU STANU CYWILNEGO NALEŻY:
Złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego podanie zawierające następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania,
 • cechy dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • określenie rodzaju aktu, który ma zostać odtworzony i danych, które powinny się w nim znaleźć.


Akt stanu cywilnego odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, albo, jeśli został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
Opłaty:

 • opłata skarbowa za decyzję o odtworzeniu treści aktu w wysokości 39 zł.


CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ NAGRODZONYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE NALEŻY:

 • złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego podanie o nadanie odznaczenia,
 • złożyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

Wnioski o przyznanie odznaczeń przygotowuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Po podpisaniu przez burmistrza są one wysyłane do urzędu wojewódzkiego. Po kilku miesiącach kierownik USC odbiera przyznane medale i legitymacje, następnie uzgadnia termin z przełożonym i przystępuje do organizowania uroczystości.

 

WZORY PODAŃ I WNIOSKÓW