Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt

Čirč Słowacja www.obeccirc.sk

Podstawa współpracy

- Uchwała Nr VII/74/2003 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej a miejscowością Čirč w Republice Słowackiej.

- Umowa o współpracy z dnia 28 grudnia 2005 r.


Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

 

Zakres wspólnych działań

 

Gmina Muszyna i Obec Čirč w roku 1998 rozpoczęły prace koncepcyjne zmierzające do wybudowania mostu granicznego i uruchomienia przejścia granicznego o pełnym zakresie odpraw. W ramach tych „przymiarek” zamierzano wybudować obiekt tymczasowy drewniany służący jedynie lokalnej społeczności. Deklarację jego budowy składały władze miejscowości Čirč. Następnie w roku 1999 gmina Muszyna opracowała dokumentację techniczną mostu drewnianego. Nie został on jednak zrealizowany bowiem w 2000 r. uruchomiony został przez UE nowy program pomocowy – Program Współpracy Przygranicznej 2000 Polska - Słowacja (Phare Cross Border Co-operation Programme 2000 Poland – Slovak Republic) PHARE CBC. W ramach tego programu jako jedyna gmina na granicy słowackiej zgłosiła zadanie “Budowa mostu granicznego Leluchów – Čirč wraz z odcinkiem drogi dojazdowej”. W ramach kontraktu w latach 2002 - 2003 wykonano; budowę mostu. Ponadto wykonano modernizację odcinka 3,5 km drogi od granicy państwa w kierunku Muszyny. Po stronie słowackiej zrealizowano odcinek ok. 108 m drogi łączącej granicę z przebiegającą w pobliżu drogą krajową.


 

Archiwum
16.09.2004Rocznicowe spotkanie na Moście Wyszehradzkim
Zobacz galerię zdjęć 11 września, z okazji pierwszej rocznicy nadania mostowi Leluchów-Čirč nazwy Most Wyszehradzki, odbyło się na nim spotkanie Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich z Muszyny, Starej ...
29.08.2003SPOTKANIE PREMIERÓW NA MOŚCIE W LELUCHOWIE
6 września 2003 r. o godz. 11.30 w Muszynie na moście granicznym Leluchów – Čirč odbędzie się uroczystość poświęcenia i nadania nazwy obiektowi granicznemu „MOST WYSZEHRADZKI”. Do ...
07.08.2003Połączenie drogowo mostowe Leluchów - Čirč
Zobacz galerię zdjęć Starania gminy o budowę połączenia drogowego ze Słowacją w rejonie Leluchowa mają wieloletnią tradycję. Początkowo w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku funkcjonowała drog...