Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt

Stará Ľubovňa Słowacja

Podstawa współpracy

- Uchwała Nr XXXI/378/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej a miastem Stará Ľubovňa w Republice Słowackiej.

- Umowa o współpracy z dnia 5 stycznia 2005 r.

Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

Zakres wspólnych działań

Podejmowano wspólne działania w zakresie współpracy z zakresu kultury, spraw samorządowych.


Archiwum
22.02.2011MUSZYNA I STARA LUBOWLA – O TURYSTYCE TRANSGRANICZNIEJ - NASZ „TRÓJKĄT BERMUDZKI” – NASZĄ SZANSĄ
Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Stowarzyszenia AMOS ze Starej Lubowli 18 lutego br. w Starej Lubowli odbyło się Forum „Lato 2011”. Celem była wymiana informac...
06.01.2011VII Polsko-Słowacki Koncert Noworoczny
Pierwszego dnia Nowego 2011 Roku w dawnej sali kinowej w Muszynie odbył się VII Polsko-Słowacki Koncert Noworoczny organizowany wzorem filharmoników wiedeńskich. Wykonawcami byli stypendyści i kandyd...