Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Bardejov Słowacja


Bardejov Słowacja  www.bardejov.sk

Podstawa współpracy

- Uchwała Nr XI/122/2007 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscowością Bardejov w Republice Słowackiej.
- Umowa o współpracy z dnia 27 listopadzie 2007 r.


Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

 

Zakres wspólnych działań

 

Podejmowano wspólne działania w zakresie współpracy z zakresu kultury, spraw samorządowych.
W 2010 r. zrealizowano projekt pt. „Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych”. Projekt przygotowany i zrealizowany został przez Zespołu Szkolno - Przedszkolny w Muszynie. W ramach projektu wspólnie z partnerem słowackim Gimnazjum Leonarda Stockela w Bardejovie zrealizowano następujące działania:
 • kurs języka słowackiego dla uczniów (w Muszynie),
 • polsko-słowackiego kurs językowego dla nauczycieli,
 • wieczory kultury filmowej i teatralnej, warsztaty filmowe i teatralne w Nowym Sączu i Krakowie,
 • blok zajęć z historii regionu w Muszynie pod nazwą „Podróże w historię”,
 • imprezę plenerową pod nazwą „Przysmaki kuchni regionalnej i regionalne hałasowanie” w muszyńskim amfiteatrze,
 • wakacyjną szkołę językową w Czorsztynie dla uczniów,
 • wydano albumu na zakończenie programu,
 • zorganizowano konferencji podsumowującej w Muszynie. 

Archiwum
13.12.2005Wymiana polsko-niemiecko-słowacka
Pod koniec listopada rozpoczęło się kolejne kilkudniowe spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i po raz pierwszy ze Słowacji, między szkołami Ernst-Barlach-Gymnasium z niemieckiego miasta Unna, Gimnazj...