Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Lenartov Słowacja


Lenartov Słowacja

Podstawa współpracy

- Uchwała Nr XX/311/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej a miejscowością Lenartov w Republice Słowackiej.

- Umowa o współpracy z dnia 29 września 2008 r.

Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

Zakres wspólnych działań

Podejmowano wspólne działania w zakresie współpracy z zakresu kultury, spraw samorządowych.
W latach 2008 i 2009. Wystawa Herbów Miast, Gmin i Miejscowości Pogranicza Polsko-Słowackiego powstała dzięki współpracy zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna, a miejscowością Lenartov na Słowacji. Celem wystawy było przenikanie się kultur Polski i Słowacji oraz promocja przygranicznych miejscowości.
Ekspozycja wystawy obejmowała 52 wydruki herbów powiatów, miast i gmin z terenu powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, gorlickiego oraz miasta Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Województwa Małopolskiego. Herby zostały opisane pod względem historycznym i heraldycznym w języku polskim oraz słowackim. Stronę słowacką reprezentowało 80 wydruków herbów miast i miejscowości z powiatu Bardejov wchodzącego w skład województwa Prešov.
Podobna ekspozycja był prezentowana na wystawie „Herby, Flagi, Pieczęcie” na Słowacji w miejscowościach Malcov, Bardejov i Lenartov.
Archiwum
Brak danych!