Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt

Ľubotin Słowacja

Podstawa współpracy

- Uchwała XXVI/317/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej a miejscowością Ľubotin w Republice Słowackiej.
- Umowa o współpracy z dnia 14 marca 2008 r.

Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

Zakres wspólnych działań

Wspólne działania dotyczące aplikowania o środki zewnętrzne z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 dla przygotowania i realizacji zadań z zakresu kultury, sportu, współpraca szkół i przedszkoli, spraw samorządowych.
W latach 2009 - 2010 r. zrealizowano zadanie pt. “Rekonstrukcja budynku Zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie” w ramach projektu „Wielofunkcyjne domy w Muszynie, Ľubotínie i Dubovicy - centra rozwoju współpracy transgranicznej Gminy Muszyna i mikroregionów Minčol i Horná Torysa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.


Archiwum
03.08.2010NOWE MUZEUM
Niedawno w Muszynie zostały ukończone prace nad przeniesieniem jednego z najstarszych obiektów zabytkowych w regionie. Był to Zajazd, który w XVIII w. wchodził skład tzw. zespołu dworskiego, z które...