Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] Kontakt
Lipany Słowacja


Lipany Słowacja

Podstawa współpracy

- Uchwała Nr XXIII/301/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej a miejscowością Lipany w Republice Słowackiej.
- Umowa o współpracy z dnia 4 maja 2005 r.

Ramowy zakres współpracy dotyczy:

 • Rozwoju gospodarczego rozumianego jako wspieranie inicjatyw gospodarczych, wspieranie rozwoju kontaktów handlowych i transgranicznej wymiany towarowej, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, organizację wystaw, małych ekspozycji gospodarczych, organizację spotkań o charakterze handlowym, seminariów oraz współpracę przedsiębiorców.
 • Działalność kulturalnej rozumianej jako wymianę w różnych obszarach kultury, współpraca przy obchodzeniu świąt i rocznic uznawanych przez Strony niniejszej umowy, wzajemną wymianę i organizowanie wystaw artystycznych, imprez kulturalnych i artystycznych oraz wymianę informacji o kulturze.
 • Sportu i turystyki, rozumianej jako organizację imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu, imprez rekreacyjnych i turystycznych obejmujących swym zasięgiem tereny reprezentowane przez Strony niniejszej umowy jak również wymianę informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.
 • Działalność administracji samorządowej jak również wymianę informacji i doświadczeń w tym zakresie.
 • Działań na rzecz ochrony środowiska, rozumiane jako działania zmierzające do zachowania norm i standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.
 • Oświaty, wychowania, edukacji, rozumiane jako wspieranie kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) oraz wymianę pobytową młodzieży .
 • Rozwoju komunikacji i transportu, rozumiany jako wspólnych dążeń do zapewnienia modernizacji dróg i elementów komunikacyjnych przejścia granicznego, które uzgodniły obydwie strony.
 • Wymiany informacji przy pomocy wspólnych wydawnictw promujących.
 • Wymiany informacji i doświadczeń z akcji ratowniczych oraz likwidacji następstw klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, kry , itp.)
 • Wymiany informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz realizację projektów równoległych w ramach funduszy Unii Europejskiej w dziedzinach uzgodnionych przez strony niniejszej umowy.
 • Wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia.

Zakres wspólnych działań

W 2006 r. zrealizowano projekt „Muszyna - Lipany - Piwniczna Zdrój” zrealizowano w ramach Programu Interreg IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006. Mikroprojekt realizowany był w ramach działania; 2.3 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Projekt kierowany był do mieszkańców (dorosłych, dzieci i młodzieży) zaprzyjaźnionych miejscowości Muszyny, Lipan (Słowacja) i Piwnicznej-Zdrój, jak i turystów. Realizowany był w trzech etapach. Pierwsza części projektu „Poznajmy się Muszyna - Lipany – Piwniczna-Zdrój” - podchody harcerskie „Niezapominajka” połączone z rajdem turystycznym i przeglądem piosenki rajdowej. W ramach realizacji drugiej części projektu „Poznajmy się Muszyna - Lipany – Piwniczna-Zdrój” - zorganizowano imprezę „Jarmark Muszyński“ i „Muszyna lata 20, lata 30..“
W ramach realizacji trzeciej części projektu „Poznajmy się Muszyna - Lipany – Piwniczna-Zdrój” zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej „Od przedszkola do mistrzostwa”.
W 2006 r. zrealizowano również mikroprojekt pt. „Letni festyn polsko - słowacki w Żegiestowie” w ramach tego samego programu. Projekt kierowany był do mieszkańców zaprzyjaźnionych miejscowości Muszyny i Lipan (Słowacja), jak i turystów. W ramach którego zrealizowano imprezę kulturalno - rekreacyjną „Letni festyn polsko - słowacki w Żegiestowie„
W 2009 r. podejmowano wspólne działania dotyczące aplikowania o środki zewnętrzne z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 dla przygotowania i realizacji zadań z zakresu kultury, sportu. W ramach programu w 2010 r. zrealizowano mikroprojektu pt. „Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie” przy udziale partnerów słowackich z Lipan, Lubotina, Dubovicy zrealizowano następujące działania:
 • Wspólna 2-dniowa konferencja pt. „Podobieństwa i różnice w samorządach pogranicza polsko-słowackiego” w Muszynie, podczas której zaprezentowano w formie multimedialnej zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego po stronie polskiej i słowackiej. Partner projektu został zapoznany z atrakcjami lokalnymi. Przygotowano materiały biurowe niezbędne do pracy samorządowca, równocześnie promujące projekt.
 • Jednodniowa impreza kulturalna pt. „Zakończenie lata nad Popradem” w Muszynie w trakcie, której zaprezentowano dorobek kulturalny, wystąpiły zespoły regionalne z Lubotina, Dubovicy, Lipan i Muszyny, przygotowano degustację potrawy regionalne.
 • 2-dniowa impreza sportowa pt. „Sport nie zna granic” obejmująca turniej piłki siatkowej i piłki nożnej halowej dla dzieci i młodzieży. W pierwszym dniu przeprowadzono rozgrywki sportowe. W drugim dniu dzieci i młodzież uczestniczyły w wycieczce krajoznawczej.
 • Współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych, wspólne zawody strażackie.


Archiwum
29.04.2011Co łączy Muszynę, Piwniczną-Zdrój i Lipany?
Wczoraj (czwartek - 28.04.2011 r.) w słowackich Lipanach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech gmin: Muszyny, Piwnicznej-Zdroju oraz Lipan. Celem spotkania było zaznajomienie się z funkcjo...
15.11.2010Sport nie zna granic
„Sport nie zna granic” to impreza sportowa, która odbyła się w dniach 12 i 13 listopada br. w ramach projektu „Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie”, który jest współfinansow...
31.08.2010Zakończenie Lata nad Popradem
W zeszłą niedzielę w Amfiteatrze na Zapopradziu odbyła się impreza pt. „Zakończenie lata nad Popradem”. Przyjechało na nią ponad 100 zagranicznych gości ze Słowacji. Degustacja potraw re...
13.12.2006POZNAJMY SIĘ Muszyna - Lipany - Piwniczna po raz trzeci
Zobacz galerię zdjęć "Poznajmy się Muszyna - Lipany - Piwniczna". Pod takim hasłem już po raz trzeci zaprzyjaźnione gminy wzięły udział w Projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Roz...
05.12.2006POZNAJMY SIĘ Muszyna - Lipany - Piwniczna
Zobacz plakat W ramach trzeciej części Projektu „Poznajmy się Muszyna – Lipany – Piwniczna„ w dniach 8-9 grudnia 2006 r. w salach gimnastycznych przy Zespole Szkół Ogólnokszta...
16.08.2006Letni Festyn Polsko-Słowacki w Żegiestowie
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka Mikroprojekty przez Euroregion Tatry w poniedziałek 14 sierpnia 2006 r...
28.07.2006Jarmark Muszyński. Muszyna lata 20, lata 30...
Zobacz galerię zdjęć 1 Zobacz galerię zdjęć 2 Weekend 21-23 lipca 2006 roku w amfiteatrze „Zapopradzie” przy Alei Zdrojowej w Muszynie upłynął pod znakiem dobrej zabawy, wytwornej muzyki, ...
13.06.2006POZNAJMY SIĘ - Muszyna - Lipany - Ľubotin - Piwniczna
Zobacz galerię zdjęć 10 – 11 czerwca 2006 r. (sobota, niedziela) to daty, które z uśmiechem wspominać będą uczestnicy podchodów harcerskich „Niezapominajka” połączonych z rajdem tury...